Vriend worden?

Zou je ons willen steunen en wil je mee beslissen over onze activiteiten?

Word vriend >

Betreft:      Zienswijze m.b.t. besluit tot stopzetten subsidie voor Hoeve Biesland
(DOS-2018-0001866)

Geachte Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

Middels deze brief wil de Stichting Vrienden van Biesland haar zienswijze kenbaar maken m.b.t. het besluit van de Provincie Zuid-Holland om de subsidie aan Hoeve Biesland, verstrekt in het kader van het project Boeren voor Natuur, af te bouwen en per 2025 te beëindigen.

De Stichting Vrienden van Biesland is op grond van de in haar statuten vastgelegde doelstellingen belanghebbende m.b.t. voornoemd besluit. Die doelstellingen omvatten onder meer:

  • een duurzame Bieslandse Polder waarin de kringloopgedachte centraal staat;
  • de natuurwaarden van het gebied verhogen;
  • de polder in stand houden als karakteristiek Zuid-Hollands landschap;
  • de bewoners uit het gebied laten kennismaken met en betrekken bij de activiteiten van Hoeve Biesland en andere partijen in het gebied;
  • helpen richting geven aan ‘duurzame’ initiatieven;
  • plannen volgen van gemeenten en provincie die betrekking hebben op het gebied en daarop zo nodig actief reageren.

Onze bezwaren tegen het besluit en zorgen m.b.t. de consequenties ervan omvatten de volgende aspecten:

  • het zonder duidelijke onderbouwing en zonder evaluatie van de (toereikendheid van de) bereikte resultaten voortijdig beëindigen van een project waarin betrokken partijen zich voor een periode van 30 jaar gecommitteerd hadden aan activiteiten die ten doel hebben de natuurwaarden en de bijzondere landschappelijke waarden van de polder van Biesland te verhogen te behouden;
  • het feit dat met het stopzetten van de subsidie de facto ook het project Boeren voor Natuur wordt beëindigd en daarmee een kader van maatschappelijke sturing wordt opgeheven dat richting heeft gegeven aan de ontwikkeling van de functies m.b.t. landbouw, natuur- en landschapsbeheer en recreatie en beleving die Hoeve Biesland vervult in de Polder van Biesland en het grotere gebied Buytenhout.

Deze aspecten lichten we hieronder kort toe.

M.b.t. onderbouwing en evaluatie

In het kader van het project Boeren voor Natuur is door Hoeve Biesland, samen met een groot aantal andere partijen, jarenlang gewerkt aan het realiseren van een natuur-inclusieve landbouw die positief bijdraagt aan instandhouding en verbetering van de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van de Polder van Biesland en het grotere gebied Buytenhout. In de beginjaren werden de bereikte resultaten en de impact op de agrarische bedrijfsvoering jaarlijks systematisch gemonitord. Een dergelijke monitoring heeft echter al lang niet meer plaatsgevonden. Dat betekent dat er geen duidelijk beeld is van de mate waarin de door alle betrokken partijen gestelde doelen behaald zijn en dus ook niet van de mate waarin het project als geslaagd of voltooid zou kunnen worden beschouwd. De in juli 2022 door Wageningen University & Research opgeleverde Notitie Boeren voor Natuur in Buytenhout[1] bevat wel een hoofdstuk met opgedane ervaringen en aantal, hoofdzakelijk kwalitatieve, evaluerende observaties, maar is in onze ogen geen gedetailleerde en kritische (eind)evaluatie van het project. Het rapport Boeren voor Natuur: de ultieme natuurinclusieve landbouw?[2] uit 2018 bevat wel een meer gedetailleerde agrarische, bedrijfseconomische en ecologische analyse van Hoeve Biesland, maar is inmiddels gedateerd vanwege de meer recente ontwikkelingen op het bedrijf, zoals de aankoop van een satellietvestiging in de Zuidpolder van Delfgauw.

Het stoppen van het project zonder duidelijk beeld van de bereikte resultaten en opgedane inzichten doet wat ons betreft onrecht aan de grote inspanningen die alle betrokken partijen hebben gedaan. Het uitvoeren van een goede eindevaluatie geeft niet alleen inzicht in de mate waarin de verstrekte subsidie nog nodig is voor Hoeve Biesland om haar belangrijke maatschappelijke functie in de polder te vervullen. Een goed beeld van wat er in de huidige situatie wel en niet goed gaat, is ook nodig om te bepalen hoe, zonder de tot nu toe verstrekte subsidie, verder kan worden gewerkt aan doelstellingen die voor alle betrokken partijen nog steeds als zeer belangrijk erkend worden. Het achterwege blijven van monitoring betekent daarnaast dat de (positieve en negatieve) lessen van de pilot Boeren voor Natuur onvoldoende of niet benut worden voor het opzetten van vergelijkbare initiatieven in andere gebieden, terwijl er een uitdrukkelijke beleidsambitie ligt om kringlooplandbouw verder tot ontwikkeling te brengen.

M.b.t. kader van maatschappelijke doelen

Het project Boeren voor Natuur, en de daarbij horende afspraken over de subsidie die werd verstrekt ter compensatie van kosten voor natuur- en landschapsbeheer en gederfde inkomsten als gevolg van een extensieve, natuur-inclusieve bedrijfsvoering, hebben in de afgelopen jaren voor Hoeve Biesland een duidelijke en door het bedrijf gewaardeerde maatschappelijke context geboden voor de ontwikkeling van het agrarisch bedrijf en de voor het gebied cruciale functies van het bedrijf m.b.t. natuur- en landschapsbeheer, recreatie en beleving. Die context betrof enerzijds de in het project afgesproken doelen en werkwijzen en anderzijds de regelmatige afstemming met en verantwoording aan de bij het project betrokken overheden en andere partijen.

De waarheid gebiedt daarbij op te merken dat deze afstemming in de laatste jaren veel minder heeft plaatsgevonden dan in de eerste 10 jaar van het project Boeren voor Natuur en dat er ook al enige tijd geen jaarlijkse monitoring meer is uitgevoerd. Gegeven de grote ontwikkelingen, die recent op Hoeve Biesland hebben plaatsgevonden en nog plaatsvinden, zowel wat betreft aard als omvang van verschillende agrarische en andere bedrijfsactiviteiten, zou intensivering van de afstemming met omgeving en stakeholders juist eerder op zijn plaats zijn dan afbouwen ervan. Dit laatste stemt overigens overeen met de conclusies uit de Notitie Boeren voor Natuur in Buytenhout m.b.t. de doorontwikkeling van Hoeve Biesland, zoals de noodzaak voor een update van het concept Boeren voor Natuur (incl. opschaling), de behoefte aan meer mogelijkheden tot bijsturing en het belang van een goede communicatie en verbinding met de omgeving en kennisdeling met andere agrarische bedrijven.

Nu met het besluit om de subsidie stop te zetten ook het richtinggevend kader wegvalt, maken wij ons dus grote zorgen over borging voor de langere termijn van de belangrijke rol van een natuur-inclusief boerenbedrijf in de Polder van Biesland voor de ecologische en recreatieve functies van deze polder en het gebied Buytenhout. De grote maatschappelijke en ecologische waarde van een natuur-inclusief agrarisch bedrijf in de Polder van Biesland wordt ook benadrukt in de Gebiedsvisie Buytenhout-West, die onder verantwoordelijkheid van de Stichting Vrienden van Biesland, en met steun van verschillende overheden, aan een eigen “Buytenhouttafel” is ontwikkeld in een participatieproces met actieve inbreng van ruim 150 zeer bij het gebied betrokken individuen en organisaties[3].

Wat wij aan de provincie vragen

Allereerst verzoeken wij de Provincie Zuid-Holland om een gedegen evaluatie uit te laten voeren van de resultaten die, mede in het kader van Boeren voor Natuur, tot nu toe zijn geboekt door Hoeve Biesland op het gebied van natuur- en landschapsbeheer in de Polder van Biesland en het grotere gebied Buytenhout, en van de mate waarin de ontwikkeling van deze functies door het bedrijf heeft geleid tot een maatschappelijk gedragen, economisch volhoudbare en vanuit ecologie en dierenwelzijn optimale bedrijfsvoering. Deze evaluatie kan ook een goed beeld geven van de mate waarin eventueel andere subsidiebronnen nodig zijn en van toepassing om de ecologische diensten van Hoeve Biesland voor het gebied vol te kunnen houden en kan motivatie bieden voor betrokken overheden om zich, anders dan via de subsidie die nu wordt stopgezet, in te blijven spannen om Hoeve Biesland te ondersteunen en faciliteren bij de realisatie van haar belangrijke maatschappelijke functie. In deze evaluatie kan gebruik worden de gemaakt van de hierboven genoemde gebiedsvisie door te toetsen in welke mate Hoeve Biesland bijdraagt aan de in het participatieproces aan de “Buytenhouttafel” vastgestelde kernwaarden van het gebied. Deze inzichten kunnen vervolgens leiden tot suggesties voor verbetering.

Ten tweede verzoeken wij de Provincie Zuid-Holland om een alternatief te ontwikkelen en te implementeren voor het kader van maatschappelijke sturing dat tot nu toe werd geboden door het project Boeren voor Natuur en de aan de subsidieverstrekking verbonden voorwaarden. Dit nieuwe kader zou in twee stappen kunnen worden vormgegeven. De eerste stap kan een eenmalig participatietraject zijn waarin Hoeve Biesland in samenwerking met burgers, bedrijven en organisaties uit haar omgeving enerzijds nieuwe kaders en doelen vaststelt en anderzijds gewenste agrarische en andere bedrijfsmatige ontwikkelingen identificeert waarmee het bedrijf de komende decennia op een economisch rendabele manier positief kan blijven bijdragen aan de ecologische, landschappelijke en recreatieve waarden van Buytenhout. De hierboven genoemde evaluatie van de huidige situatie is een belangrijke input voor deze stap. De tweede stap is dan het inrichten van een kleinere permanente klankbordorganisatie die voor langere tijd kan fungeren als sparringpartner voor Hoeve Biesland en als “bewaker” van de afgesproken doelen en werkwijzen.

We lichten bovenstaande zienswijze graag in een gesprek nader toe.

Hoogachtend,

 

 

 

Gé Kleijweg

Voorzitter

Stichting Vrienden van Biesland

 

[1] Opgesteld als verslag van overleggen tussen vertegenwoordigers van de bij de samenwerkingsovereenkomst Boeren voor Natuur in de polder van Biesland betrokken partijen over hoe verder met Boeren voor Natuur na uitputting van het gebiedsfonds.

[2] https://edepot.wur.nl/434934

[3] Zie https://www.buytenhouttafel.nl/gebiedsvisie-buytenhout-west-3/

 

 Beleving van de kernwaarden van de visie van Buytenhout 

 
Voorzitter Gé Kleijweg neemt je mee tijdens zijn bezoek aan het moois wat de Bieslandse Polder te bieden heeft. 

 

Foto van de maand! 

Deze prachtige foto, gemaakt door Marie-Cecile Weijermans is de foto van de maand!
Maak jij ook regelmatig foto's van het mooie gebied en wil je deze met ons delen? Stuur ze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Misschien is jouw foto wel de volgende foto van de maand!  
 

Op pad naar 2023

 

De aankomende periode gaan we het jaar evalueren en voorruitkijken naar 2023. Heb je als vriend een idee of wil je zelf aankomend jaar iets bijdragen? Laat het ons dan vóór 25 november weten.

Column van voorzitter Gé Kleijweg

Aan het einde van het jaar is het altijd een moment van bezinning en is het de tijd dat we met elkaar aan tafel gaan. Voordat we het weten is het 1 januari en beginnen we een nieuw jaar met nieuwe inzichten en maken we nieuwe plannen. Gesprekken die we het afgelopen jaar met elkaar hebben gevoerd dragen bij aan die nieuwe plannen. Zo kunnen we ook kijken naar de Buytenhouttafel.

Afgelopen jaar hebben we gesprekken met elkaar gevoerd en kennis over het gebied met elkaar gedeeld. Die inzichten kunnen we meenemen in plannen voor het nieuwe jaar. We zitten met elkaar in een grote crisis dat gaat over grote onderwerpen zoals klimaat adaptatie, voedsel transitie, energie transitie en sociale cohesie. Het zou toch prachtig zijn als wij daarin een bijdrage kunnen leveren door klein te beginnen in ons buitengebied Buytenhout? Dat we de opgedane kennis en ontwikkelingen met elkaar kunnen blijven delen, zodat alles elkaar kan versterken.

Laten grondeigenaren en gebiedsbeheerders niet bang zijn dat we dingen van elkaar wegnemen,  maar laten we vanuit vertrouwen samenwerken om het gebied te versterken. Door naar elkaar te luisteren, vertrouwen te hebben in de kennis van een ander, een begin maken van een goed plan om er vervolgens ook daadwerkelijk samen mee aan de slag te gaan. Ik geef in mijn columns vaak aan dat we naar elkaar kijken en de stap niet écht samen durven maken. Er is gelukkig beweging want het kernteam van de Buytenhouttafel is in gesprek met de gemeente Delft over een mogelijke samenwerking. Ook heeft Boeren voor Natuur opnieuw aandacht gekregen en het lijkt erop dat Boeren voor Natuur in 2022 weer opnieuw onder de aandacht komt. Het project was ooit heel visionair en krijgt nu een vervolg. Zo maken we een sprong voorwaarts om met én van elkaar te leren en Buytenhout te gebruiken als ons practicum om aan die grote onderwerpen te werken. De grote onderwerpen, die soms ook bedreigende zijn, moeten we juist gebruiken om met elkaar tot juiste oplossingen te komen en laten we plezier vinden in het samenwerken met alle mogelijke actoren, overheden, burgers, boeren en buitenlui. Laten we het in 2022 tot een mooi samenwerkingsproces maken.

Fijne feestdagen en alle goeds voor 2022.
Gé Kleijweg

 

Een korte samenvatting van de verstuurde nieuwsbrief van oktober 2021

 

Bezoek College Delft aan Buytenhout

"De visie verdient het om een vervolg te krijgen” Dat waren de woorden van burgemeester Marja van Bijsterveldt toen het college van Delft op bezoek kwam in BuytenHout. Van die woorden wordt het kernteam van de BuytenHoutTafel enthousiast! Het doel van de BuytenHoutTafel is dat deze benut wordt voor beleid en bijdraagt aan de realisatie van de visie. Er is zoveel energie, kennis en expertise en met een korte inspiratietour is het college mee op pad genomen.

Lees hier de samenvatting van het bezoek

______________________________________________________________________________________________________________________

Foto van de maand

Deze prachtige herfstfoto, gemaakt door @marikewandelt is de foto van de maand! Maak jij ook regelmatig foto's van het mooie gebied en wil je deze met ons delen? Stuur ze naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Misschien is jouw foto wel de volgende foto van de maand!  

Wil je de volledige nieuwsbrief van de Vrienden van Biesland ontvangen? Meld je aan via de website of stuur een mail naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: