ANBI–status

Stichting Vrienden van Biesland (KvK 27266044) is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting. Meer weten? Zie www.anbi.nl. RSIN nummer: 8133.38.797. Contactgegevens: p/a Rivierpad 1, 2614 XB Delft. email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling
Gé Kleijweg, voorzitter 
Joke van der Kraan, secretaris 
Koert Kouwenhoven, penningmeester

Doelstelling:

  • een duurzame Bieslandse polder waarin de kringloopgedachte centraal staat;
  • de polder in stand houden als karakteristiek Zuid-Hollands poldergebied; 
  • Stichting BieslandDagen ondersteunen met de organisatie van o.a. het evenement Bieslanddagen
  • de natuurwaarden van het gebied Buytenhout(-west) verhogen;
  • de activiteiten van de Buytenhouttafel faciliteren om kennis uit te wisselen over duurzame ontwikkelingen in het gebied Buytenhout(-west);
  • omwonenden en betrokkenen uit het gebied laten kennismaken met én betrekken bij de activiteiten van de Buytenhouttafel;
  • grondeigenaren en gebiedsbeheerders die betrekking hebben op Buytenhout(-west) betrekken bij participatieplatform de Buytenhouttafel.

Beleidsplan  

M.b.t. het beleidsplan heeft deze met name tot doel om de activiteiten van de BuytenHoutTafel te faciliteren. We streven ernaar om in 2021 een vijftal tafelbijeenkomsten te organiseren. Er hebben dit jaar al twee kleine bijeenkomsten plaatsgevonden waarin ondernemers in het gebied hebben besproken hoe zijn in hun eigen werk, maar vooral in samenwerking met elkaar en met andere betrokken organisaties, kunnen bijdragen aan versterking van de kernwaarden.                      We willen dit jaar in ieder geval ook twee tafelbijeenkomsten organiseren over mobiliteit en bereikbaarheid. Voor volgende tafels staat het thema natuur- en landschapsbeheer op de agenda.

Dit draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen: omwonenden en betrokkenen uit het gebied laten kennismaken met én betrekken bij de activiteiten van de Buytenhouttafel en grondeigenaren en gebiedsbeheerders die betrekking hebben op Buytenhout(-west) betrekken bij participatieplatform de Buytenhouttafel.

Donaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De opbrengsten van de Stichting bestaan met name uit donaties die we ontvangen van 'onze' Vrienden'. De Vrienden steunen de Stichting door één keer per jaar een (vrijwillige) bijdrage te doneren. In ruil daarvoor worden onze Vrienden door middel van nieuwsbrieven en social media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten in de Bieslandse Polder. Wilt u het werk van de Stichting Vrienden van Biesland ook steunen? Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL54 RABO 0125 286 902 t.n.v. Stichting Vrienden van Biesland.

Uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De belangrijkste uitgaven waren voor secretariële ondersteuning, voor onder andere het inrichten van nieuwe website voor VvB en BHT en het opschonen van ledenbestanden en opzetten van een nieuwe financiële administratie. Eind 2020 is een eerste start gemaakt met een projectcoordinator om actief het opgebouwde netwerk van deelnemers aan de Buytenhouttafel(leden en niet leden) opnieuw bij elkaar te brengen. Het vermogen van de Stichting staat gereserveerd in het Polderfonds welke is ondergebracht bij de Triodosbank op een spaarrekening, de exploitatie is vooral belast met de BuytenhoutTafel-activiteiten

Beloningsbeleid
De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). Eventuele reëel gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

Het vermogen van de Stichting staat gereserveerd in het Polderfonds welke is ondergebracht bij de Triodosbank op een spaarrekening, de exploitatie is vooral belast met de BuytenhoutTafel-activiteiten

Activiteiten

BieslandDagen

De BieslandDagen zijn al meer dan 10 jaar een jaarlijks terugkerend evenement. Altijd in het eerste weekend van september. Het evenement speelt zich af op verschillende locaties in de Polder van Biesland en Klein Delfgauw. Door middel van leuke activiteiten wil de organisatie de bezoekers de Bieslandse Polder en de natuur laten ervaren en beleven op een zo natuurlijk mogelijke manier. Denk daarbij aan mini-excursies, proeverij, informatie stands, laarzenpad, boerentoneel, polsstokspringen, schaapsherder enz. De BieslandDagen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. In 2013 is de BieslandDagen een zelfstandige stichting geworden, gesteund door Stichting Vrienden van Biesland.

In 2018 waren de laatste BieslandDagen(oude stijl), het bestuur van Stichting BieslandDagen heeft besloten om in 2019 geen BieslandDagen te organiseren, maar zich de tijd te geven om een nieuwe formule te bedenken. In 2020 en 2021 zijn door de coronamaatregelen kleinschalige BieslandDagen georganiseerd.

BuytenHoutTafel 

In juni 2016 hebben de Vrienden van Biesland - middels een bijeenkomst - een eerste stap gezet voor een BuytenHoutTafel waarop groene ondernemers en vrijwilligersorganisaties elkaar kunnen treffen. Een tafel met als kernvraag: Wat willen we en wat kunnen we met BuytenHout qua duurzaamheid, biodiversiteit, educatie en actieve recreatie? De BuytenHoutTafel wil een platform zijn voor samenwerking en om van elkaar te leren en inmiddels zijn er een groot aantal stappen gezet. Het is vooral het organiseren van de BuytenHoutTafels waar veel tijd en aandacht naar uit is gegaan in vergelijking met voorgaande jaren. Er werden de nodige gesprekken gevoerd met partijen zoals Gemeente Pijnacker/Nootdorp, Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland, Staats-Bosbeheer en de ondernemersfondsen van Pijnacker-Nootdorp en Delft, dit gebeurde op zowel bestuurlijk en ambtelijk als uitvoerend niveau.

Het organiseren van de BuytenHoutTafels was in 2020 de belangrijkste activiteit van de Vrienden van Biesland. Hiervoor werden de nodige gesprekken gevoerd met partijen zoals Gemeente Pijnacker/Nootdorp, Gemeente Delft, Provincie Zuid-Holland, Hoogheemraadschap van Delfland,Staats-Bosbeheer en de ondernemersfondsen van Pijnacker-Nootdorp en Delft, dit gebeurde op zowel bestuurlijk en ambtelijk als uitvoerend niveau.Er is tevens initiatief genomen om de stuurgroep Boeren voor Natuur opnieuw te activeren.

 

Financiële verantwoording

 

 

 

 

 

Toelichting balans en baten en lasten: In 2020 waren er alleen inkomsten vanuit 367 vaste donateurs samen goed voor € 6.582,50 De belangrijkste uitgaven van € 2.885.85 waren voor secretariële ondersteuning uitgevoerd door Dijade. Deze post is hoger dan andere jaren i.v.m. inrichten van nieuwe website voor VvB en BHT en het opschonen van ledenbestanden en opzetten van een nieuwe financiële administratie. Er is een eerste start gemaakt eind 2020 met Evelien Olyslager om actief het opgebouwde netwerk van deelnemers aan de Buytenhouttafel(leden en niet leden)opnieuw bij elkaar te brengen. Hiervoor staat € 937,75 op het exploitatie overzicht. Overige kosten zijn uitgesplitst in het rekeningoverzicht en spreken voor zich. Op de balans staat een nieuwe post van € 5.000,00 als lening aan Stichting BieslandDagen, deze lening zal mogelijk niet worden terugbetaald in verband met grote verliezen door het annuleren van de activiteiten i.v.m. coronamaatregelen en terugtrekken van sponsoren.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: