ANBI–status

Stichting Vrienden van Biesland (KvK 27266044) is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften aan de Stichting zijn hiermee aftrekbaar van de belasting. Meer weten? Zie www.anbi.nl. RSIN nummer: 8133.38.797. Contactgegevens: p/a Rivierpad 1, 2614 XB Delft. email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bestuurssamenstelling
Gé Kleijweg, voorzitter 
Joke van der Kraan, secretaris 
Koert Kouwenhoven, penningmeester

Doelstelling:

  • een duurzame Bieslandse polder waarin de kringloopgedachte centraal staat;
  • de polder in stand houden als karakteristiek Zuid-Hollands poldergebied; 
  • Stichting BieslandDagen ondersteunen met de organisatie van o.a. het evenement Bieslanddagen
  • de natuurwaarden van het gebied Buytenhout(-west) verhogen;
  • de activiteiten van de Buytenhouttafel faciliteren om kennis uit te wisselen over duurzame ontwikkelingen in het gebied Buytenhout(-west);
  • omwonenden en betrokkenen uit het gebied laten kennismaken met én betrekken bij de activiteiten van de Buytenhouttafel;
  • grondeigenaren en gebiedsbeheerders die betrekking hebben op Buytenhout(-west) betrekken bij participatieplatform de Buytenhouttafel.

Beleidsplan  

De afgelopen twee jaar is het nog niet gelukt om de betrokken gemeenten en andere relevante partijen in het gebied, zoals Staatsbosbeheer, structureel betrokken te krijgen bij de BuytenHoutTafel. Ook is er nog geen structurele financiering gevonden voor de kosten van de organisatie van tafelbijeenkomsten en de ondersteuning bij communicatie en administratie. De organisatie van tafelbijeenkomsten is daarom voor 2022 op een laag pitje gezet. Wel worden activiteiten ontplooid om het toekomstperspectief voor de BuytenHoutTafel te verkennen.

Activiteiten 2022

Kerngroep

·         voorbereiding en begeleiding van activiteiten

·         verslaglegging van overleggen

Communicatie

·         bijhouden website www.buytenhoutafel.nl

·         opstellen en uitsturen nieuwsbrieven

·         sociale media

·         directe contacten met partijen uit het gebied

Tafelbijeenkomsten

·         plan van aanpak voor tafels over mobiliteit

·         kleine tafel voor delen resultaten Studenten Atelier

·         mogelijk een tafelbijeenkomst over nieuwe plannen voor Boeren voor Natuur

Activiteiten m.b.t. voor het gebied relevante thema’s

·         begeleiden Studenten Atelier: studenten van de WUR doen een project over toekomstige mobiliteit in Buytenhout-West

·         begeleiden student WUR die onderzoek doet naar positie gemeenten t.a.v. burgerinitiatieven en participatie

Verkenning toekomstperspectief

·         gesprek met ambtenaren van de gemeente Delft over samenwerking met BuytenHoutTafel

·         overleg met een adviesgroep over toekomstperspectief voor de BuytenHoutTafel

Dit draagt bij aan het realiseren van de doelstellingen: omwonenden en betrokkenen uit het gebied laten kennismaken met én betrekken bij de activiteiten van de Buytenhouttafel en grondeigenaren en gebiedsbeheerders die betrekking hebben op Buytenhout(-west) betrekken bij participatieplatform de Buytenhouttafel.

Donaties                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De opbrengsten van de Stichting bestaan met name uit donaties die we ontvangen van 'onze' Vrienden'. De Vrienden steunen de Stichting door één keer per jaar een (vrijwillige) bijdrage te doneren. In ruil daarvoor worden onze Vrienden door middel van nieuwsbrieven en social media op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en activiteiten in de Bieslandse Polder. Wilt u het werk van de Stichting Vrienden van Biesland ook steunen? Donaties zijn van harte welkom op rekeningnummer NL54 RABO 0125 286 902 t.n.v. Stichting Vrienden van Biesland.

Uitgaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

De belangrijkste uitgaven waren voor secretariële ondersteuning en projectcoordinatie. Het vermogen van de Stichting staat gereserveerd in het Polderfonds welke is ondergebracht bij de Triodosbank op een spaarrekening, de exploitatie is vooral belast met de BuytenhoutTafel-activiteiten

Beloningsbeleid
De bestuurders (en eventuele vrijwilligers) van de Stichting krijgen geen beloning voor werkzaamheden en/of onkosten (zeker geen salaris). Eventuele reëel gemaakte kosten kunnen worden vergoed. 

Het vermogen van de Stichting staat gereserveerd in het Polderfonds welke is ondergebracht bij de Triodosbank op een spaarrekening, de exploitatie is vooral belast met de BuytenhoutTafel-activiteiten

Activiteiten

BieslandDagen

De BieslandDagen zijn al meer dan 10 jaar een jaarlijks terugkerend evenement. Altijd in het eerste weekend van september. Het evenement speelt zich af op verschillende locaties in de Polder van Biesland en Klein Delfgauw. Door middel van leuke activiteiten wil de organisatie de bezoekers de Bieslandse Polder en de natuur laten ervaren en beleven op een zo natuurlijk mogelijke manier. Denk daarbij aan mini-excursies, proeverij, informatie stands, laarzenpad, boerentoneel, polsstokspringen, schaapsherder enz. De BieslandDagen zijn voor iedereen gratis toegankelijk. In 2013 is de BieslandDagen een zelfstandige stichting geworden, gesteund door Stichting Vrienden van Biesland.

In 2018 waren de laatste BieslandDagen(oude stijl), het bestuur van Stichting BieslandDagen heeft besloten om in 2019 geen BieslandDagen te organiseren, maar zich de tijd te geven om een nieuwe formule te bedenken. In 2020 en 2021 zijn door de coronamaatregelen kleinschalige BieslandDagen georganiseerd. Vanaf 2022 worden er weer 'gewone' BieslandDagen georganiseerd. 

Financiële verantwoording

Toelichting balans en baten en lasten: In 2023 waren er weinig activiteiten namens de Vrienden van Biesland. Er is geen bijdrage geincasseerd. De bijdrage die ontvangen is, zijn de vaste zelfbetalende donateurs. De gemaakte personeelskosten betreffen € 535 voor secretariële ondersteuning uitgevoerd door Dijade. Overige kosten zijn uitgesplitst in het rekeningoverzicht en spreken voor zich. Op de balans staat € 5.000,00 die in 2020 als lening is verstrekt aan Stichting BieslandDagen, deze lening zal mogelijk niet worden terugbetaald in verband met grote verliezen door het annuleren van de activiteiten i.v.m. coronamaatregelen en terugtrekken van sponsoren.

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: