Vrienden van Biesland
verslag VriendenBijeenkomst 2010 PDF Afdrukken E-mailadres

Jaarverslag VriendenBijeenkomst 1 februari 2010

Welkom
Voorzitter Anny Beckers verwelkomt iedereen op de jaarlijkse Vriendenbijeenkomst en vindt dat Ron en Arja een warme ontvangst hebben verzorgd in de Bieslandse Heerlijkheid.
“Vrienden heb je nooit genoeg: onze Bieslandsevriendenkring is ook dit jaar weer gegroeid. We hebben nu ruim 350 mensen op onze lijst staan die ons steunen. Hier zitten ook een tiental bedrijven bij.Samen sterk: wij vertegenwoordigen al die mensen die het project Boeren voor Natuur een warm hart toedragen en het belangrijk vinden dat dit prachtige Hollandse landschap in de Polder van Biesland blijft bestaan”. Met vrienden voor vrienden. Samen met heel veel actieve vrienden van alles organiseren zodat de vriendenkring steeds verder groeit. En dat was het afgelopen jaar opnieuw het geval. We hebben dat gemerkt aan de grote deelname van onze activiteiten”.

Belangrijke gebeurtenissen 2009
De belangrijkste activiteiten licht de voorzitter vervolgens toe.

Biesland Dagen
De rol als Vrienden is om een platform te zijn en om partijen samen te brengen.
Marietta van der Duyn Schouten heeft als projectsecretaris van de Vrienden hier invulling aan gegeven met de enthousiaste werkgroep Biesland Dagen. Zij hebben met zijn allen Biesland en Klein Delfgauw op de kaart gezet en zo’n 6500 mensen waren er dat weekend. Het doel was om de bezoekers de polder te laten beleven, Hoeve Biesland van binnenuit te bekijken, te genieten van polderkolder, actief mee te doen aan de georganiseerde activiteiten of te genieten van bijvoorbeeld het ringsteken op oud-Hollandse manier. Ook was er de bekendmaking van de finalisten van de  fotowedstrijd met veel dank aan de sponsoren van de prachtige prijzen.
Ook is dat weekend de BedrijfsVriendenBijeenkomst gehouden bij de pas gerestaureerde watergang van De Halve Molen van Jan en Mirjam de Bruin. Wethouder Leo Suyker van Pijnacker-Nootdorp onthulde het gerestaureerde schouwbord van de Benedenpolder. Historisch Goochelaar Jannes verzorgde de muzikale omlijsting en liet de gasten in opperste verwarring achter.
Volgens goed gebruik is het weekend afgesloten met een enorm gezellige barbecue voor iedereen die had meegewerkt om de Biesland Dagen te laten slagen.
Marietta van der Duyn Schouten vertelt over de nieuwe plannen voor het eerste lustrum van de Biesland Dagen op 4 en 5 september 2010. Omdat de Biesland Dagen 5 jaar bestaan in de huidige opzet en het thema ‘De Polder laat van zich horen’ roept zij iedereen op om vooral mee te denken over open podium en oer Hollandse spelen voor jong en oud. Zij is alweer druk bezig om sponsors te werven en hoopt dat de recessie niet al te zeer doorwerkt. Ook hoopt zij opnieuw op een groot aantal vrijwilligers te kunnen rekenen die weer hard nodig zullen zijn om het evenement ook dit jaar tot een succes te maken.

Tevens vraagt zij de aanwezigen om hulp bij het begeleiden van schoolklassen met het zagen en knotten van de Geriefbosjes en de Vlechtheg. Na afloop van de Vriendenbijeenkomst waren er gelukkig een aantal vrijwilligers die zich hiervoor aanmeldden. 

VriendenDoeDag  en Weidevogelexcursie
Zo’n 25 mensen en een handvol kinderen zijn op een zaterdag in februari bij Jan in de weer geweest; Takkenrillen leggen, erfbeplanting aanbrengen en werken aan de vlechtheg. Mieke Duijndam (de boerin van Hoeve Biesland) had weer een heerlijke lunch verzorgd.
De voorzitter geeft verder aan dat verschillende Vrienden kenbaar hebben gemaakt graag vaker te willen deelnemen aan onderhoudswerkzaamheden. Ze vraagt dan ook om dit nogmaals door te geven (mag ook per mail). Er zal dan een extra werkzaterdag in het voorjaar van 2010 worden gehouden voor wie echt wil klussen. Daarnaast is er nu al een mogelijkheid om op de zaterdagen in februari mee te werken aan de vlechtheg langs de Noordkade samen met Eelco Boer.

Onze weidevogelaars hebben weer een prachtige voorjaarswandeling gegeven op een zondag afgelopen april voor alle belangstellende vrienden.
Frans Eijgenraam, een van de weidevogelaars, heeft de resultaten van het afgelopen jaar toegelicht. Frans geeft aan dat er in overleg met Jan Duijndam gekozen is voor een andere aanpak door de vogelaars. Een meer natuurlijke manier, waarbij niet meer gewerkt wordt met nestbeschermers bij beweiding én waarbij nesten minder worden benaderd om mogelijke predatie tegen te gaan. Het aantal nesten is de afgelopen jaren erg teruggelopen. In 2002 waren er nog 386 en in 2008 172. Ook zijn er verschuivingen in soorten. De grutto is het hardst achteruit gegaan; dit jaar 8 nesten waarvan er 3 zijn uitgebroed. Dit is zorgwekkend maar dit beeld is ook landelijk terug te zien. Het rare is dat er in het vroege voorjaar soms meer dan 300 grutto’s rusten en foerageren maar blijkbaar niet hun nesten willen bouwen in de polder. De grote vraag is natuurlijk; waarom? Is het de toenemende druk van mensen op het gebied, te weinig insecten? Te veel predatie? Lichtvervuiling vanuit Ikea? Frans geeft aan dat ze het niet weten maar zich ook breed oriënteren en contact hebben met andere groepen om kennis en ervaring uit te wisselen.
Ben je geïnteresseerd in de resultaten van het afgelopen jaar? Kijk dan op www.WGNL.nl, bij ‘weidevogelverslag’.

 Inventarisaties
Ook het afgelopen jaar is er heel wat bekeken, gevolgd en genoteerd in de polder.
Broedvogels met name de Vogelwacht Delft (Bertus Laros) en de door de WGNL Werkgroep Groenbeheer Nootdorp-Leidschendam (Bert van Leeuwen, Frans Eigenraam, Marianne van Meurs enz.),  vleermuizenwerkgroep, libellen en vlinders door studenten van Hogeschool In-Holland o.l.v. Michel Barendse.

Ook loopt er een onderzoek hoe mensen het gebied beleven en wat collega agrariërs vinden van de werkwijze op de biologische boerderij hoeve Biesland van Jan Duijndam. Edu Naerse, actief in de werkgroep Inrichting heeft met vragenlijsten van Alterra, een 20 tal boeren in de omgeving geïnterviewd.

Anny Beckers bedankt al de inventariseerders voor hun inspanningen en ze geeft aan dat Alterra, denktank achter Boeren voor Natuur, daar ongelooflijk blij mee is want met betaalde krachten zou dat nooit kunnen en zou er dus lang niet zoveel bekend zijn van het gebied. Alterra verzamelt alle gegevens en Judith Westerink is al weer druk bezig met het voorbereiden van het jaarboek 2009. De voorgaande jaarboeken kun je vinden op www.boerenvoornatuur.nl bij publicaties.

Communicatie
Het afgelopen jaar heeft de werkgroep communicatie het nodige gedaan. Achter de schermen is veel werk verzet: website is vernieuwd, regelmatig zijn er persberichten opgesteld en geplaatst, verschillende nieuwsbrieven zijn naar alle Vrienden gemaild of per post verstuurd, de organisatie van de  fotowedstrijd is verzorgd, er is een wervingsfolder gemaakt, enz.

Paul Visée, actief lid van de werkgroep communicatie geeft aan wat daar zoals voor komt kijken. Hij is zelf alweer een hele tijd op de zaterdagen actief als vrijwilliger op Hoeve Biesland. Omdat hij de Biesland Dagen een bijzonder fenomeen vond met alle activiteiten en vrijwilligers besloot hij zich ook in te zetten voor de Vrienden. Zo kwam hij bij de werkgroep communicatie terecht. Samen met Anny Beckers, Stephan Slee, Mariska van Vondelen en onze projectsecretaris wordt er aandacht besteed aan wat er op de nieuwe bebording moet komen, dat er persberichten uit gaan, de publiciteit omtrent de Biesland Dagen, de folder, de fotowedstrijd en de courante informatie op de website die nu door Stephan bijgehouden wordt. Hij benadrukt dat er een verdere wisselwerking met de Vrienden moet komen via de website. Dus iedereen wordt opgeroepen om nieuwe ideeën aan te dragen. ‘We willen natuurlijk nog meer mensen bereiken en nog meer Vrienden maken.’ Aldus Paul. 

Inrichting
De werkgroep Inrichting heeft de nodige zaken bij de kop gepakt. Zo is er de lichthinder vanuit de parkeertoren van Ikea, afgelopen nazomer de inrichting van natuurvriendelijke oevers en de herinrichting van het Bieslandse bos.  
Louis van der Meijden bestuurslid en zit in de werkgroep Inrichting. Hij heeft uitgebreid uiteengezet welke stappen zijn gezet om begrip bij Ikea te krijgen voor ons standpunt. Ook vanuit de Gemeente Delft en vanuit de Natuur en Milieugroep Delft is er aangegeven dat vooral de hoeveelheid licht uit de parkeergarage erg verstorend is voor de dieren in de achterliggende Polder. IKEA heeft inmiddels aangegeven met de Gemeente Delft hierover in gesprek te zijn en ons op de hoogte te houden van de plannen en ontwikkelingen.  ‘Bij de buren over de heg kijken’ is dus heel belangrijk om de natuur en landschappelijke waarden in de polder van Biesland in stand te houden. In dat kader is er dus niet alleen meedacht over de herinrichting van de Polder van Biesland maar ook met Staatsbosbeheer over de plannen met het Bieslandse Bos en is er een reactie uitgegaan naar het ruiterpadenplan van de Gemeente Pijnacker-Nootdorp waarbij een voorkeur voor het  ‘Vreedenburglaantracée’ is aangegeven.

Bestuurswijziging 
Susan Potiek is als nieuw bestuurslid toegetreden. Zij heeft veel ervaring in het voortgezet onderwijs en vanwege de nieuwe ontwikkelingen binnen de pilot Boeren voor natuur (Lerend Beheren en Educatie) een belangrijk onderwerp dat veel bestuurlijke aandacht gaat krijgen.

 De Polder van Biesland in 2009 en wat er verder gaat gebeuren
Ook Jan Duijndam van Hoeve Biesland geeft zijn jaarlijkse update. Het jaar 2010 is uitgeroepen tot het jaar van de biodiversiteit. En dat past bijzonder goed op Hoeve Biesland met de hele herinrichting en de daarmee aangelegde slikgebieden, terrasoevers, poelen en tarweveld. Dat moet een verrijking van soorten grassen, kruiden en dieren geven. Ook voor de Vrienden om trots op te zijn. Er is heel veel overleg met de werkgroep Inrichting en alle andere partijen aan vooraf gegaan. Toch kwam hij er steeds meer achter dat hij vooral zelf verantwoordelijk zou zijn voor de uiteindelijke beslissingen. Dan is het heel fijn om Vrienden te hebben die met een paar telefoontjes met spoed bijeen kunnen komen, steun en draagvlak geven, zodat hij zelf in staat was om de juiste knopen door te hakken.

Met name speelde dat met het tarweveld waar onderbemalingsputten en een drainage voor nodig waren. Jammer genoeg was het niet mogelijk om dit tarweveld mooi te laten aansluiten op de omliggende biotopen. Nu is daar maar een halve meter overgang voor ingeruimd. Dit kon niet anders. Elke meter was nodig om de kringloop sluitend te krijgen. Dan nog is de 8 ha tarwe niet voldoende maar daarover wordt nog druk nagedacht.

Daarnaast vertelt Jan de sociale activering en het daarmee invullen van het beheer dat hij samen met initiatiefnemer Gé Kleiweg heeft uitgedacht. Na een uiteenzetting hierover op de BedrijfsVriendenbijeenkomst op de Biesland Dagen in september 2008 is dit traject op een laag pitje blijven rijpen om onlangs weer volop opgestart te worden. Met het idee dat beheer geen sluitpost is maar het begin van beleven zijn er reeds oriënterende gesprekken geweest met Staatsbosbeheer over de mogelijkheden voor onderhoud van het Bieslandse bos na de herinrichting. Inmiddels is er een bijdrage gekregen van Fonds 1818, gemeente Delft en Pijnacker-Nootdorp om een vooronderzoek uit te voeren naar de mogelijkheden en de participerende  partijen hierin.

Afsluiting
Ter afsluiting drinken we gezamenlijk een sapje of borrel en wordt er nog heel wat afgekletst onderling. Het was heel fijn om weer met zo’n club bij elkaar te zijn!

 

Laatst aangepast op donderdag 10 februari 2011 16:00
 

Haal je energie uit Biesland

DUURZAAM BEZIG?

Lees meer over onze zonnepanelen actie.

Doe mee aan deze actie en vul het formulier in!

Polderfonds

POLDERFONDS

Heb jij een goed idee of plan voor de Bieslandse Polder? Geef dat aan ons door. Mogelijk kunnen de Vrienden van Biesland daarvoor een donatie geven uit het Polderfonds (lees verder).