Verslag 2e sessie Gebiedsvisie-ontwikkeling Buytenhout West

Datum 20 juni 2018, Locatie: Restaurant Buytenhout aan de Dobbeplas  Link naar de foto’s

Inleiding

Gé Kleijweg, voorzitter van het initiatief BuytenHoutTafel geeft de aftrap. Hij legt kort uit, hoe dit initiatief ontstaan is en geeft aan dat deze gebiedsvisie met elkaar gemaakt wordt in plaats van door alleen de overheid. Een uniek proces waarin deelname van iedereen van cruciaal belang is. Alleen door iedereen hierbij te betrekken en heel goed te luisteren wordt het uiteindelijk mogelijk om een goede en dus breed gedragen gebiedsvisie neer te leggen. Het is een proces dat het team van de BuytenHoutTafel niet zelf doet, maar samen met een brede groep betrokkenen uit het gebied en de omgeving en onder begeleiding van Sabrina Lindemann van Bureau OpTrek. Meer over haar is terug te vinden in het eerste verslag. In de vorige sessie is veel aandacht besteed aan het ophalen van kwaliteiten en kernwaarden van het gebied. In deze tweede sessie ligt de nadruk op het ophalen van sociaal-culturele waarden, zoals netwerken, activiteiten of tradities die waarde toevoegen aan het gebied, economische activiteiten waaraan Buytenhout zijn kracht ontleent, verkeersstromen door het gebied van bijvoorbeeld wandelaars, fietsers en automobilisten evenals betekenisvolle verblijfsplekken. Sabrina geeft uitleg over het totale proces en de verschillende fases die uiteindelijk leiden tot de gemeenschappelijke gebiedsvisie.

Betrokkenheid van de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Delft

Er is een intentieovereenkomst die zowel door de gemeente Pijnacker-Nootdorp als de gemeente Delft en het burgerinitiatief BuytenHoutTafel is getekend. Daar staan de afspraken in, hoe zij bij het proces betrokken zijn. Vanuit de gemeenten wordt dit gezien als een experiment in het licht van de omgevingswet, om een visie te maken van een gebied over twee gemeenten heen samen met een groep gebiedsbetrokkenen. Zij ondersteunen dit, denken mee, delen kennis of geven advies zodra daar behoefte aan is. In principe kijken zij belangstellend mee vanaf de zijlijn. De uitkomst van het proces, de uiteindelijke gebiedsvisie, zal voorgelegd worden aan de gemeenteraden. Om ervoor te zorgen, dat deze gebiedsvisie door de raden overgenomen wordt, is het dus raadzaam om de gemeenten goed op de hoogte te houden. En om te overtuigen zijn wij zelf aan zet, om met een goed plan te komen waarin iedereen zijn of haar bijdrage heeft kunnen geven. 

Verslag 1e sessie van Gebiedsvisie Buytenhout West

Datum: woensdag 30 mei 2018 Locatie: Restaurant Buytenhout te Nootdorp en omgeving Link naar de foto’s.

We starten de bijeenkomst met een hoge opkomst van ongeveer vijftig enthousiastelingen. Een interessante mix van bewoners, ondernemers, gebruikers en beleidsmakers. Mensen met belang in en hart voor Buytenhout West.

Inleiding

Gé Kleijweg, de voorzitter van het initiatief BuytenHoutTafel geeft de aftrap. Hij legt kort uit, dat dit initiatief is ontstaan vanuit de Stichting Vrienden van Biesland. En dat dit, door de komst van de omgevingswet en de daaraan gekoppelde participatie, hèt moment is om de toekomst van dit gebied samen uit te stippelen en niet alleen aan de overheid te laten.  “De burger is nu aan zet . We kunnen nu zelf een gebiedsvisie maken en in samenwerking met de overheid kijken, hoe die ook echt realiteit kan worden”, aldus Gé. Om dit proces te begeleiden, is Sabrina Lindemann van Bureau OpTrek uit Den Haag aangetrokken. Ook zij stelt zich voor.

Sabrina vertelt dat zij sinds 2002 werkt in stad- en gebiedsontwikkeling, waarin bestaande kwaliteiten en potenties van een plek belangrijke uitgangspunten zijn. De fascinatie voor dit onderwerp is ontstaan door als bewoner onderdeel te zijn van grootschalige stadsvernieuwing in Den Haag. Deze confrontatie leidde tot de vraag hoe je vaker samen, dus met de overheid, ontwikkelaars en burgers, je eigen leefomgeving kan vormgeven. Sabrina heeft sindsdien veel praktijkervaring opgedaan in grote en kleine projecten, soms zelf geïnitieerd en soms in opdracht.  Het samenwerken met alle partijen is voor haar nog steeds cruciaal en zal ook in Buytenhout West een belangrijk uitgangspunt zijn.  Sinds 2011 speelt zij een belangrijke rol in de transformatie van het industrieterrein de Binckhorst.

Sabrina Lindemann ziet ook, dat voor de gebiedsvisie van Buytenhout West het nodig is om iedereen mee te kunnen laten doen. Mensen moeten gehoord worden, waarbij de kwaliteiten en kernwaardes van het gebied  gezamenlijk, aan het begin van het traject helder geformuleerd worden. Dat is precies het doel van deze eerste sessie: veldverkenningen doen en ophalen wat de deelnemers belangrijke eigenschappen en kwaliteiten vinden van dit mooie stuk landschap.

Sabrina licht het programma van de middag en de fases en vervolgstappen van het proces toe, om tot de gebiedsvisie te komen. Deze fases en vervolgstappen zijn na te lezen op de website van de BuytenHoutTafel. Verder introduceert zij Ellen Holleman van Islant atelier voor Stedenbouw, die het traject mee gaat begeleiden.

We starten met het tekenen van een mindmap. Dit is een persoonlijke scan van het gebied, zoals het in de hoofden van de aanwezigen zit, met als hoofdvraag: “Wat vind jij een waardevolle plek? Geef aan waarom.” De mindmap heeft als doel een 0-meting te zijn en zal in andere fases opnieuw worden ingezet.

Uit de mindmaps kwam het volgende globaal naar voren: het belang van de (soms relatieve) rust versus de drukte (van verkeersbewegingen en andere gebruikers), grote diversiteit aan gebruikers, het mooie groen versus (toekomstige) bebouwing, het behouden versus ontwikkelen (ongedaan maken van ontwikkelingen). Deze opbrengsten zullen in een latere fase van het proces meegenomen worden.

Vervolgens zijn de aanwezigen met een vragenlijst en kaart in een aantal groepjes, op de fiets of wandelend, naar diverse plekken in het gebied gestuurd.

Resultaat opgehaald uit de veldverkenning

De BuytenHoutTafel heeft op 9 oktober een bijeenkomst georganiseerd, waar meer dan 50 mensen aanwezig waren. Op deze bijeenkomst zijn met name de plannen van Josje Duijndam aan de orde geweest. Daarnaast heeft de BuytenHoutTafel Maarten van Dijk, van de manege aan de Bieslandseweg 2, een podium gegeven voor een heel korte toelichting, een pitch, over zijn nieuwe, bijgestelde plannen voor de manege.

 De kenmerken daarvan zijn:

  • Binnen het huidige bestemmingsplan is er ruimte voor een manege met 37 paarden en de daarbij behorende horeca vergunning. Het nieuwe plan gaat niet meer van die 37 uit, maar van 24 paarden, met een grotere privéfunctie en een fokfunctie in plaats van een manegefunctie. Er komt geen horeca meer.
  • Het aantal verkeersbewegingen word dan geraamd op gemiddeld ongeveer 10 per dag.
  • Er komt een binnenbak in het huidige stallengebouw. Dit dient daarvoor 17 meter te worden verlengd. De hoofdwoonfunctie zal worden verplaatst naar het bestaande stallengebouw. Hierdoor komt de hoofdwoning te vervallen en zal worden gesloopt. Omdat er behoefte is aan 24 uur 7 dagen toezicht, zal er een opslagruimte met een kleine appartement functie, links bij binnenkomst van het terrein, worden gebouwd. Tegen het nieuw te vormen bos van Josje Duindam.
  • Op dit moment zijn er twee buitenbakken, een grote en een kleine. De kleine buitenbak zal weiland, polderlandschap worden. De kleine buitenbak blijft bestaan. Door de komst van een binnenbak kunnen alle lichtmasten verdwijnen. Iets wat minder licht en horizonvervuiling zal geven.

 

De BuytenHoutTafel heeft op 9 oktober een bijeenkomst georganiseerd, waar meer dan 50 mensen aanwezig waren. Centraal en uitgebreid zijn daar de plannen van Josje Duijndam aan de orde geweest voor een Stiltebos. De BuytenHoutTafel bood haar met deze bijeenkomst een podium om haar plannen toe te lichten. Er was een uitgebreide, geanimeerde en constructieve discussie langs een drietal thema's: bezwaren, suggesties en kansen.

 

Stiltebos
Josje Duijndam wil een Stiltebos ontwikkelen ter hoogte van de van Bieslandseweg 2. De plannen met een retraitecentrum zijn in een vergevorderd stadium. Het centrum biedt de mogelijkheid voor meerdaagse retraites met logies in de sfeer van kloostercellen. Het polderlandschap is leidend voor de inrichting van het Stiltebos, de 10 ha waarop het centrum gepland is. Het gebied, dat toegankelijk blijft, moet een overgang vormen van het weidelandschap naar het bos van Staatsbosbeheer. Intussen is er bij de gemeente een aanvraag voor een vergunning ingediend voor het retraitecentrum. Zie voor een uitgebreide beschrijving van het plan www.stichtingdeverstilling.nl.

Waarom een Stiltebos?

Josje: ‘’In het prikkelrijke westen is de stilte schaars. De technische vooruitgang maakt het tempo van leven aanzienlijk hoger en het toenemende aantal prikkels die de hersenen moet verwerken geeft een maatschappij waar burn-out een normaal verschijnsel is geworden. Een antwoord hierop is onder andere het bieden van stilte en dit integreren in het dagelijkse leven.’’

Enkele punten die er op de bijeenkomst uitsprongen, waren de volgende.

  • De plannen gaan om een Stiltebos, het inrichten van de 10 ha in een groene, rustgevende ruimte en om een retraitecentrum voor bezoekers. Beide onderdelen vormen een eenheid en kunnen elkaar versterken. Daarbij komt dat een retraitecentrum nodig is voor een verantwoorde financiële exploitatie.
  • Het retraitecentrum biedt overnachting aan maximaal 20 personen. Stilte en retraite, daar gaat het om. Een drank -en horecavergunning wordt daarom niet aangevraagd, als niet passend daarbij.
  • Stilte en retraite zijn niet gediend bij een heel groot centrum. Een toekomstige uitbreiding van het centrum past daar niet bij. Bij te veel deelnemers lijden stilte en retraite. Er is voor uitbreiding ook geen prikkel uit een oogpunt van meer winst. Voor de exploitatie komt er namelijk een stichting zonder winstoogmerk .
  • Veel mensen ervaren de verkeersdruk in het gebied al als te groot. Het centrum kan die druk extra verhogen. Deze zal volgens de plannen beperkt zijn. Het centrum zelf is eigenlijk alleen bereikbaar per voet en per fiets, er komt geen parkeerplaats voor auto's op de 10 ha van het Stiltegebied. Automobilisten moeten gebruik maken van de bestaande parkeerplaatsen in het Bieslandse Bos. De (bestaande) verkeersdruk kan en zal een oplossing moeten krijgen bij het opstellen van de Gebiedsvisie die de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp de komende tijd moeten opstellen. De BuytenHoutTafel wil daarbij een centrale rol vervullen waarbij ook de omwonenden en belanghebbenden van het gebied kunnen participeren.

 

 

Snel op de hoogte zijn van al onze activiteiten
kan eenvoudig wanneer u ons volgt via Social Media: